தமிழ் வலைப்பதிவுகள் அரங்கம் v 2.0

முழுப்பட்டியல்

Shakthiprabha

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (341 - 345) (with English meanings)
க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞ ரூபம் க்ஷேத்ர ஸ்வரூபா'; க்ஷேத்ரேஸி; க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞ பாலினீ; க்ஷய விருத்தி நிர்முக்தா; க்ஷேத்ர பால சமர்ச்சிதா; () க்ஷேத்ர = உடல் - தேகம் - சரீரம் ஸ்வரூப = வடிவம் - ...
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ( 334 - 340 ) (with English meanings)
பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம் விஷ்வாதிகா; வேத வேத்யா; விந்த்யாசல நிவாசினீ; விதாத்ரீ; வேத ஜனனீ; விஷ்ணு மாயா; விலாசினீ; () விஷ்வ = ஜகம் - ஜகத் - உலகம் - பிரபஞ்சம்    அதிக் = அதை விட ...
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (322 - 333) (with English Meanings)
பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்  காமகலா ரூபா; கதம்ப குசுமப்ரியா; கல்யாணீ; ஜகதீ கந்தா; கருணா ரஸ சாகரா; கலாவதீ; கலாலாபா; காந்தா; காதம்பரீ-ப்ரியா; வரதா; வாம நயனா; வாருணீ மத விஹ்வலா; #322 காமகலா ரூபா = காதல் கலையின் உருவகமானவள் * * ஆசை மற்றும் ...
லலிதா சஹஸ்ர நாமம் (314 - 321) (with English Meanings)
பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம் ராகேந்து வதனா; ரதி ரூபா; ரதிப்ரியா; ரக்ஷாகரீ; ராக்ஷஸக்னீ; ராமா; ரமண லம்படா; காம்யா; () ராகா = முழு நிலவு   இந்து = நிலவு #314 ராகேந்து வதனா = முழுமதியைப் போன்ற முகமுடையாள் #315 ரதிரூபா ...
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (307 - 313)
பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம் ரம்யா; ராஜீவ லோசனா; ரஞ்சனீ; ரமணீ; ரஸ்யா; ரணத் கிண்கிணி மேகலா; ரமா; #307 ரம்யா = அழகு நிறைந்தவள் - வனப்பு மிகுந்தவள் () ராஜீவ = நீலத் தாமரை மலர் - தாமரை ...

Tamil Blogs Arena
Terms of use | Privacy Policy | Contact us
All opinions and views expressed by third party content providers and shown here as preview are not that of thamizmanam.com.
If you find any Content that is infringing, libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, offensive or otherwise violation of copyright law, inform us via email

W3C Markup Validation Service W3C CSS Validation Service Managed by Tamil Media International L.L.C..