தமிழ் வலைப்பதிவுகள் அரங்கம் v 2.0

முழுப்பட்டியல்

aaadivaasi

மிஸ். குஷ்பு தக்காளி, ஜி.எம்.
Published in: http://solvanam.com/?p=37044 Published on: 23-11-2014 Written by: AnandG ...
குலம்: வேத சமூகத்தின் வேர்
  குலம் என்பது பல்வேறு வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பாக இருக்கலாம். பல்வேறு ஜாதிகளின் ஒருங்கிணைப்பாகவும் இருக்கலாம். இந்தச் சாதிகளின் ஒருங்கிணைப்பான குலம் ஒரே வர்ணத்திடமும் ...
இடுப்பின் கீழ் வட்டமிடும் இனவெறி
Published in: http://puthu.thinnai.com/?p=27515 Published on: December 8th, 2014 பிரபலமான செம்மொழி இலக்கணவாதி பாணிணி. அவர்  முந்தைய சகாப்தம் 4ஐச் சேர்ந்தவர் (4 ...
ஓம்
ஓம், கணம் (எனும் சமூகக் குழுக்களின்) தலைவரான கண பதியே வேள்வியில் உமக்கான பங்கை அளிக்கிறோம் கவிஞர்களில் (அறிஞர்களில்)  அறிவாகவும், புகழின் உச்சமாகவும் நீர் விளங்குகிறீர் | ...

Tamil Blogs Arena
Terms of use | Privacy Policy | Contact us
All opinions and views expressed by third party content providers and shown here as preview are not that of thamizmanam.com.
If you find any Content that is infringing, libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, offensive or otherwise violation of copyright law, inform us via email

W3C Markup Validation Service W3C CSS Validation Service Managed by Tamil Media International L.L.C..