செயற்படுத்தற் குறியை (Activation code) மறுபடியும் பெற      
உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை அளித்து செயற்படுத்தற் குறியை (Activation code) மறுபடியும் பெற முடியும். செயற்படுத்தற் குறி உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்
மின்னஞ்சல்