சந்தக் கலிவிருத்தம்    தனதன தனதானா தனதன தனதானா    பந்தணைநல்லூர் (பந்தநல்லூர்)