கவிதை    காதல்    மனுஷ்யபுத்திரன்    மொழியாக்கம்    மொழியாக்கம். கவிதை