.பயணக்கட்டுரை    ஞாபகம் வருதே    தேவதானப்பட்டி    வேர்களைத்தேடி